Samsun'da Teşvikler

Yatırım Teşvik Sistemi

Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlanmıştır.

Teşvik Sistemi,

• Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılmasını,
• Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini,
• En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını,
• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını,
• Destek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını,
• Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini, hedeflemektedir.

Sistemde illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli, bölgesel bir harita yer almaktadır. 6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı bu haritada Samsun 3. bölgede bulunmaktadır.

Ayrıca, ilçeler düzeyinde sınıflandırmaya gidilerek bazı ilçelerde yapılacak yatırımların teşviklerden daha fazla yararlanması sağlanmıştır.

Teşvik Sistemi 3 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

 • Genel Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Teşvik Sistemi
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Samsun'da Genel Teşvikler

Samsun’da, sabit yatırım tutarı 500.000 TL’yi geçen yatırımlar (bölgesel ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç)* aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılmaktadır.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yalnız tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

 

*TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI için 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 4'e bakınız.

Samsun'da Bölgesel Teşvikler

Teşvik Sisteminde illerimiz, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre destek oranları farklılaştırılmıştır.

İller itibarıyla yapılacak olan yatırımlar, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde çeşitli destek unsurlarından yararlandırılmaktadır. Samsun için bölge şartlarını sağlayan yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıdaki gibidir.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Vergi İndirimi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği

 

Samsun, teşvik sisteminde bölgesel teşvikler açısından 3. Bölgede yer almaktadır. 2020 yılı Ağustos Ayı içerisinde yapılan değişik ile birlikte teşvik sisteminde ilçe bazlı uygulamaya gidilmiştir. Buna göre, Samsun'da ilin gelişmişlik düzeyinin altında kalarak bir alt gruba dâhil edilen ilçeler Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık  olmuştur. Samsun’un diğer ilçelerinde yapılacak yatırımlar 3. Bölge desteklerinden yararlanmaya devam ederken, bu ilçelerde yapılacak yatırımlar 4. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Söz konusu ilçe bazlı uygulama 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Teşvik sistemindeki en önemli değişikliklerden biri de Organize Sanayi Bölgelerine yapılacak olan yatırımlara ilişkin gerçekleşmiştir. Yatırımların OSB’lerde yapılmasını desteklemek amacıyla Teşvik Sisteminde, OSB’lere yapılacak olan yatırımlara daha fazla teşvik uygulanmaktadır. Değişiklik öncesinde OSB’lerde yapılacak olan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta işveren hissesi desteği bakımından bulundukları ilin bir alt bölgesinde uygulanan teşvik oran ve sürelerinden faydalanmakta idi.  Yeni uygulamada ise, yatırımların bir alt grupta yer alan ilçelerde bulunan OSB’lerde gerçekleşmesi halinde,  bulunulan ilin iki alt bölge destek unsurlarından yararlanılacaktır. Buna göre, Samsun’da Kavak ve Havza OSB’lerinde yapılacak olan yatırımlar 5. Bölge desteklerinden faydalanırken, ildeki diğer OSB’lerdeki yatırımlar “vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından” 4. Bölgeye sunulan oran ve sürelerden yararlanmaya devam edecektir. Bu değişiklik ile Kavak ve Havza OSB’leri ildeki diğer OSB’lerden ayrışarak teşvikler açısından bir adım öne çıkmıştır.

Samsun'da uygulanacak olan bölgesel teşvik oran ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Samsun İli’nde bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapılacak sektörün Samsun için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir. Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için Samsun için belirlenen asgari yatırım tutarları ve kapasiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE
BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge (Samsun)
1 0121, 122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 2 Milyon TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 2 Milyon TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5'te belirtilen yatırım konuları hariç) 2 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırımı için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 2 Milyon TL
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 2 Milyon TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 2 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 2 Milyon TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 2 Milyon TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç ) 2 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 2 Milyon TL
28 28 Metal eşya 2 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 2 Milyon TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 2 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı 2 Milyon TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 2 Milyon TL
39 361, 3692, 3693,
3694, 3699.3.02-05,
3699.3.18
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 2 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 2 Milyon TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 2 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi
47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 2 Milyon TL
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 2 Milyon TL
50   Seracılık 10 dekar

DİPNOTLAR:

1)İstanbul ili hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

2)Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.

3)6. bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.

4)Entegre hayvancılık yatırımlarında;

 • 1. ve 2. bölgede: süt yönlü büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
 • 3., 4.ve 5. bölgede: süt yönlü  büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,  damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında  1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

5)6. bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (Donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca 4. , 5. ve 6. bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.

6)Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

7)Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6. bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak, 27.02.2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5. maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

8)6. bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

9)Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:

 • Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
 • Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
 • İstanbul hariç olmak üzere rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları
 • 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç)
 • Turizm yatırım ve işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları
 • 5. bölge illerinde aynı OSB'de gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında, her 3 yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla Ek 2A ve Ek 4'te belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar
 • 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar
 • US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolaasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)

10)Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.

11)Asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

12)İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları

Öncelikli Yatırım Konuları

Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen yatırım konuları hangi bölgede yapılmış olursa olsun 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir. Buna göre 3. bölge olmasına rağmen Samsun’da yapılacak bu alanlardaki yatırımlar öncelikli sektörler arasında değerlendirilecek ve 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden yararlandırılacaktır.

 • Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
 • Test merkezleri yatırımları
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 • Savunma alanındaki yatırımlar
 • Maden istihraç yatırımları ve maden işleme yatırımları
 • Eğitim yatırımları
 • AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
 • Belirli otomotiv ve motor yatırımları
 • Madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları
 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar
 • Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatına yönelik yatırımlar
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatına yönelik yatırımlar
 • Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler imalatı yatırımları
 • Hava ve uzay taşıtları imalat yatırımları
 • Maden arama yatırımları
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Nükleer enerji santrali yatırımları
 • Laboratuvar kompleksi yatırımları
 • Otomasyona dayalı sera yatırımları
 • Çevre lisansına tabi yatırımlar
 • Yaşlı, engelli bakım merkezleri ile esenlik tesisi (wellness) yatırımları
 • İhtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri yatırımları
 • Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları
 • AR-GE ve çevre yatırımları
 • Veri merkezi yatırımları.

Özel Durumlar

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde "vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından" bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

 1. Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. 
 2. Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

 

Ayrıca; OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden aşağıdaki tabloda belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul İli hariç olmak üzere 1., 2. ve 3. Bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. Bölgede uygulanan, 4., 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL , diğer bölgelerde 500 Bin TL’dir. 

EK - 6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 Hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makina ve Teçhizat İmalatı
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramway Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu, bulunduğu ilin gelişmiş düzeyine göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bağlı olduğu vilayete göre daha fazla destek sağlanmıştır. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1., 2., 3. ve 4. Bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Buna göre Samsun'da, ilin gelişmişlik düzeyinin altında kalarak bir alt gruba dâhil edilen ilçeler Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık olmuştur. Kavak ve Havza OSB’lerinde yapılacak olan yatırımlar ise 5. Bölge desteklerinden faydalanırken, ildeki diğer OSB’lerdeki yatırımlar “vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından” 4. Bölgeye sunulan oran ve sürelerden yararlanmaya devam edecektir. 

Samsun’da Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler

İthalat bağımlılığı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırımlar olarak kabul edilmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar
 • Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlar
 • Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar.
 • Son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalatın 50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olduğu yatırımlar

 

Stratejik yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlanırlar:

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV iadesi

Teşvik Belgesi Müracaatı

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50'yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri “kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda” teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen "E-TUYS" adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcıların ilk olarak kendileri adına teşvik belgesi müracaatı yapacak kişiyi yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika (e-imza) sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler, E-TUYS sistemi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Yetkilendirme işlemi için aşağıdaki evraklar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün KEP adresine "sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr" işletmeye ait KEP üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

• Müracaat dilekçesi,
• Yetkilendirme formu,
• Taahhütname (noter onaylı).

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlükçe sonuçlandırılmasının ardından, sisteme sisteme e-devlet üzerinden giriş yapılarak yatırım teşvik belgesi müracaat işlemleri başlatılır. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Teşvik Robotu

Teşvik hesaplama aracına ulaşmak için tıklayınız.